REGULAMIN STUDIA FITNESS PRO-FIT

 POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów STUDIO FITNESS PRO-FIT ul. Pułaskiego 20e, Konstancin – Jeziorna

I. Studio Fitness PRO-FIT jest miejscem rekreacji oferującym usługi z zakresu aktywności ruchowej, w zakresie: zajęć grupowych  z dziedziny fitness i aerobiku, ćwiczeń relaksacyjno-kompensacyjnych.

II. Klient Studio Fitness Pro-Fit

1. Z usług Studia mają prawo korzystać wszystkie osoby płci żeńskiej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 września 2001r. (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno‐sportowych.
2. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
3. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie (we własnym zakresie).
4. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży ‐ należy poinformować instruktora przed zajęciami.
5. Kobiety w czasie ciąży lub menstruacji powinny powiadomić o swoim samopoczuciu prowadzącego zajęcia.
6. W czasie zajęć należy przestrzegać zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych, zapamiętać je oraz stosować się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia wymagającego dostosowania.
7.  Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki zaistniałe na terenie klubu a wynikające ze złego stanu zdrowia.
8. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów i chorych miejsc), należy przerwać wykonywane ćwiczenie i zgłosić dolegliwość prowadzącemu.
9. Wszelkie wątpliwości co do zajęć można wyjaśnić z prowadzącym w czasie wolnym przed lub po zajęciach.
10.  Studio Fitness PRO-FIT nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy.
11. Studio Fitness PRO-FIT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez Studio Fitness PRO-FIT oraz wynikających z nie stosowania się do programu i zaleceń instruktora prowadzącego zajęcia
12. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających, oraz w wypadku złego samopoczucia.

III. Zasady płatności

1.W zajęciach mogą brać udział Panie, które wniosły opłaty za uczestnictwo w zajęciach.
2. Kupując jednorazowe wejście lub karnet oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią regulaminu Studia Fitness PRO-FIT
3.Karnet jest umową terminową, zawieraną na czas określony, w której sprzedający zobowiązuje się do świadczenia na rzecz kupującego konkretnych usług w określonym czasie. Każdy karnet ma ściśle określony termin– 30 dni od daty zakupu ważności po upływie którego automatycznie traci ważność.
4. Karnet jest imienny i należy go okazać wraz z dowodem tożsamości (bądź innym dokumentem ze zdjęciem) kiedy przychodzimy do klubu.
5.Studio nie zwraca poniesionych kosztów za niewykorzystany karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
W wypadku choroby lub innych zdarzeń losowych istnieje możliwość zawieszenia karnetu po wcześniejszym zawiadomieniu telefonicznym (nie dotyczy karnetów open) :
Przy karnetach 1-miesięcznych – 3 dni
Przy karnetach 3-miesięcznych – 8 dni
Przy karnetach 6-cio miesięcznych – 14 dni
6. Studio nie przenosi niewykorzystanych wejść na następny miesiąc.
7. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
8. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
9. Za zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie Studia przysługuje odrobienie zajęć w dowolnym terminie. Nie dotyczy to zajęć, na których jest zastępstwo instruktora.
10. Każdej nowej Klientce przysługuje jednorazowo pierwsza lekcja Gratis. Voucher na gratisowe zajęcia należy zwrócić na recepcji przed przystąpieniem do zajęć wraz z dokumentem ze zdjęciem. PIERWSZA LEKCJA GRATIS NIE PRZYSŁUGUJE POSIADACZOM KART MULTISPORTI FITPROFIT.

 IV. Informacje organizacyjne

1. Studio Fitness PRO-FIT zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz Instruktora, do wyznaczania dni wolnych od pracy a także likwidacji grup, w których zapisanych jest poniżej 5 osób po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów przez ogłoszenie na przeznaczonej do tego tablicy informacyjnej, stronę www, a także pocztą elektroniczną.
2. Kluczyk do szafki ubraniowej należy odebrać przy wejściu u pracownika recepcji. Aby otrzymać kluczyk należy pozostawić depozyt w postaci karnetu. Jedynie w przypadku osób wykupujących wejście jednorazowe możliwe jest pozostawienie jako depozytu dowodu osobistego bądź innego dokumentu ze zdjęciem.
3. Przedmioty osobiste na czas  trwania zajęć można zostawić w szafkach do tego przeznaczonych. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, Studio nie ponosi odpowiedzialności.
4.Wszystkie przedmioty wartościowe tj. pieniądze, komputery osobiste, ubrania dużej wartości etc. można na czas trwania zajęć zdeponować u pracownika recepcji Studio.
5. Po treningu Klient zobowiązany jest opróżnić zajętą szafkę. W przeciwnym razie rzeczy pozostawione w zamkniętej szafce zostaną pod koniec godzin otwarcia Studia z niej usunięte.
6. Zajęcia trwają 55 minut, zaczynają się rozgrzewką, a kończą rozciąganiem.

V. Korzystanie z usług Studia Fitness Pro-Fit:
Klient Studia zobowiązany jest:
1. Nosić obuwie sportowe zmienne (inne od tego, w którym przyszedł do klubu) w pomieszczeniu przeznaczonym do wykonywania ćwiczeń. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
2. Posiadać i używać osobisty ręcznik na sali ćwiczeń.
3. Przestrzegać i zachowywać czystość oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania.
4. Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Studia, przepisów p.poż. oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez instruktorów.
5. Po zakończonych zajęciach odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
6. Powstrzymywać się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług Studia przez innych lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia Studia jak również zniszczenia pomieszczeń Studia.
7. Obowiązuje zasada poszanowania wyposażenia Studia – za zniszczenia ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa. Wyrażając zgodę na trening małoletniego przyjmuje odpowiedzialność za straty do których powstania się przyczynił
8. Nie spożywać alkoholu oraz nie palić na terenie Studia.
9. Wszystkie uwagi dotyczące pracy klubu jak również propozycje nowych form zajęć mogą być składane pisemnie na recepcji.
10. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren klubu.
11. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych podczas ćwiczeń, jak również żucia gumy.
12. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych takich jak: sprzęt audio, wentylacja, oświetlenie itp.
13.Osoby niepełnoletnie winny posiadać pisemne zezwolenie rodziców na udział w zajęciach.
14. W zajęciach fitness mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 16 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich.
15. Wszystkie Klientki korzystające z usług Studia Fitness Pro-Fit  zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.
16. Studio Fitness PRO-FIT zaleca wykonywanie badań kontrolnych.

INFORMACJA DLA POSIADACZY KART  MULTISPORT I FITPROFIT 

  1. Klientkom z kartami MULTISPORT I BENEFIT przysługuje jedno wejście dziennie na wybrane zajęcia (tak określa to umowa między Studiem Fitness Pro-Fit a Benefit Systems).
  2. Klientkom z ww. kartami nie przysługuje PIERWSZA GRATISOWA LEKCJA.
  3. Klientki z ww. kartami zobowiązane są do przestrzegania regulaminu Studia Fitness Pro-Fit.
  4. W przypadku ograniczonej liczby miejsc na zajęciach pierwszeństwo mają Panie z wykupionym karnetem.